Γερανοί Fassi ελαφριού τύπου

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ