Γερανοί Fassi μεσαίου τύπου

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ